Wykaz stosowanych ulg na terenie miasta

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

I. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach autobusowych MKS Sp. z o. o.:

1. Posłowie i Senatorowie.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja poselska, senatorska.

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności ( I grupy inwalidzkiej ).

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja inwalidy wojennego, legitymacja wojskowa wydana przez ZUS.

3. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły.

Dokument poświadczający uprawnienia: Zaświadczenie wydane przez placówkę opiekuńczą lub placówkę służby zdrowia.

4. Niepełnosprawni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekun niepełnosprawnego podróżującym w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności i osoba pełnoletnia wskazana podczas przejazdu.

5. Niewidomi i ich przewodnicy.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana podczas przejazdu.

6. Dzieci do 4 lat.

Dokument poświadczający uprawnienia: Ustne oświadczenie opiekuna.

7. Osoby, które ukończyły 75 rok życia, tylko na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument stwierdzający wiek i tożsamość pasażera.

8. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej.

Dokument poświadczający uprawnienia: ---

9. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali minimum: kobiety 15 litrów krwi, mężczyźni 18 litrów krwi.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym.

10. Osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

II. Do korzystania z biletów jednorazowych ulgowych o odpłatności 50 % wynikającej z przepisów wyższego rzędu, na wszystkich liniach uprawnieni są:

1. Studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja studencka.

2. Kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja wydana przez uprawniony organ z wpisem uprawniającym do ulgi.

3. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 

III. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych o odpłatności ustalonej na podstawie Uchwały Rady Miasta:

1. Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument stwierdzający wiek dziecka.

2. Dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 24 roku życia.

Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja szkolna.

3. Emeryci i renciści oraz niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub lekkim przed ukończeniem 70 roku życia pobierający świadczenia emerytalne lub rentowe.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pasażera oraz legitymacja emeryta, rencisty. Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

4. Osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia przedemerytalne z właściwych organów na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty i dokument wydany przez właściwe organy o pobieraniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

 

IV. Osoby uprawnione do korzystania z biletów socjalnych na terenie miasta Skarżyska-Kam.:

1. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, a nie przekroczyły 75 roku życia – na terenie miasta. Dotyczy wyłącznie mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

 

V. Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny

1. Osoby będące członkami rodzin wielodzietnych będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny.

Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz aktualna Karta Dużej Rodziny.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna