Ogłoszenie na wybór Biegłego Rewidenta

OGŁOSZENIE NA WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

RADA NADZORCZA
Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
ul. 1 Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
 1. Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz doręczenia Spółce i Radzie Nadzorczej Spółki opinii i raportu: do dnia 26 marca 2024r.
 2. Biegły rewident zobowiązany będzie do stałej i aktywnej współpracy z Radą Nadzorczą Spółki oraz pracownikami Spółki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania
  (w tym na etapie sporządzania opinii i raportu), a w razie potrzeby do udziału
  w inwentaryzacji majątku Spółki oraz do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego, a także – jeżeli będzie to konieczne – na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Pisemne oferty należy przesłać w terminie do 24 listopada 2023r. do godz. 10:00 i opatrzonych napisem:

„Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2023r”

na adres:
Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.
1 Maja 103
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie.
 2. Listę referencyjną.
 3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa         w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 5. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
 6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.
 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego i zaoferuje najkorzystniejszą cenę za całość zamówienia.

 2. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do dnia 24 listopada 2023r.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Szlęzak - Główny Księgowy/Prokurent tel. 41 2512323 wew. 58

 1. Data i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi nie później niż do dnia 24 listopada 2023r. w siedzibie Spółki w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. 1 Maja 103. Otwarcie ofert jest niejawne.

 2. Wybór jednostki przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego należy do kompetencji Rady Nadzorczej MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo w szczególności do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
 3. żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
 4. swobodnego wyboru Oferenta do dalszych negocjacji,
 5. swobodnego wyboru Wykonawcy,
 6. unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania,  bez podania przyczyny,
 7. dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni  do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

 1. Inne postanowienia:

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana  po jej wykonaniu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Rada Nadzorcza
MKS Spółka z o.o.
w Skarżysku-kamiennej

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna