Zasady kontroli biletów

Zakres i sposób kontroli biletów w autobusach MKS-u reguluje ustawa „Prawo przewozowe” z dnia 15 listopada 1984r (art. 33a) wraz z później wprowadzonymi zmianami.

Pytania i odpowiedzi:

Kto może dokonywać kontroli? – osoba upoważniona przez przewoźnika, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Co może kontrolować kontroler autobusowy? -  osoba taka może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

Jak wygląda identyfikator  kontrolera? – identyfikator zawiera następujące informacje:

- nazwę przewoźnika,
- numer identyfikacyjny  osoby dokonującej kontroli,
- zdjęcie kontrolującego,
- zakres upoważnienia,
- okres ważności,
- pieczęć i podpis wystawcy.

Jakich czynności dokonuje kontroler w przypadku stwierdzenia braku biletu przez pasażera? – kontroler w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

Jakich czynności  dokonuje  kontroler w przypadku stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu? – kontroler w takim przypadku pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

Czy nałożona  opłata dodatkowa może zostać zwrócona w przypadku udokumentowania przez podróżnego uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu? – tak,  może ona być zwrócona lub umorzona po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia przewozu.

Co w przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu miesięcznego lub okresowego? – zostanie w takim przypadku pobrana opłata za przejazd i opłata dodatkowa, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego biletu w terminie  7 dni od daty przejazdu i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

Czy kontroler może żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości? – ma prawo żądać w przypadku odmowy zapłacenia należności.

Jakich czynności może dokonać kontroler w przypadku  niezapłacenia przez podróżnego należności i nieokazania dokumentu tożsamości? -  może ująć  podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

Jak postępuje kontroler w przypadku stwierdzenia, że dokumenty okazane przez podróżnego są podrobione lub przerobione? - kontroler w takim przypadku zatrzymuje za pokwitowaniem dokumenty i przesyła je prokuratorowi lub Policji.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna