Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o.

I. Postanowienia ogólne:

§ 1. Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej oparte są o postanowienia ustawy z dnia 15 listopada 1984r.Prawo przewozowe (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, z 2003r. Nr 149, poz.1452, Nr 211, poz.2049,   z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz 1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935).

§ 2. Przepisy określają podstawowe prawa i obowiązki pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej, a także prawa i obowiązki przewoźnika i osób reprezentujących jego prawa, w szczególności kontrolerów biletów.

§ 3. Wysokość opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz cały system  taryfowy obowiązujący przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej  określają odrębne przepisy.

II. Postanowienia szczegółowe:

§ 4. 1. Wsiadanie i wysiadanie z autobusów dozwolone jest tylko na przystankach, po zatrzymaniu się pojazdu i otwarciu drzwi przez kierowcę.

2. Pasażer nie posiadający miejsca siedzącego, w czasie jazdy autobusu winien trzymać się uchwytów lub poręczy, dla uniknięcia upadku lub potrącenia innych współpasażerów.

3. Pasażerowie winni zajmować miejsca w autobusach w taki sposób, aby nie zasłaniać kierującemu pojazdem pola widzenia oraz zobowiązani są do zachowaniaw taki sposób, by nie zakłócać spokoju innym pasażerom i nie utrudniać kierującemu prowadzenia pojazdu.

4. Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem „ miejsce dla inwalidy” lub „dla osób z małym dzieckiem na ręku” obowiązany jest niezwłocznie zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

§ 5. 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie" winien odpowiednio wcześniej zgłosić ten zamiar kierowcy poprzez uruchomienie elektrycznego przycisku lub bezpośrednio zwrócić się do kierowcy autobusu, jeżeli znajduje się w jego sąsiedztwie.

2. Pasażer, który oczekuje na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie” zatrzymuje autobus sygnalizując kierowcy swój zamiar podniesieniem ręki z takim wyprzedzeniem, aby kierowca mógł łagodnie i bezpiecznie zatrzymać autobus na przystanku.

§ 6. 1. Każdy pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest niezwłocznie skasować bilet o odpowiednim nominale, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat oraz zająć wolne miejsce siedzące.

2. Każdy pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy, okazywać go lub wręczyć na żądanie osób uprawnionych do kontroli biletów.

3. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu, oraz biletu ulgowego lub zniżkowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde wezwanie osób kontrolujących dokument uprawniający go do bezpłatnego przejazdu oraz ulgi lub zniżki marketingowej. Brak takiego dokumentu upoważnia osoby kontrolujące do żądania opłaty dodatkowej, jak za przejazd bez ważnego biletu ze wszystkimi sankcjami wynikającymi z tego faktu.

4. Pasażer ukarany w trakcie kontroli opłatą dodatkową za brak dokumentów (legitymacji) uprawniających do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz nie posiadający biletu miesięcznego winien w przeciągu 7 dni okazać ww. dokumenty w siedzibie przewoźnika, na podstawie których mandat zostanie anulowany. Jednakże w tym przypadku pasażer poniesie koszty manipulacyjne w wysokości określonej w aktualnej taryfie opłat.

5. Posiadanie uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie zwalnia z obowiązku posiadania biletu normalnego na przewóz bagażu lub psa.

§ 7. Pasażerowi nie wolno udostępniać skasowanego już biletu innej osobie, jak również korzystać z biletu przekazanego, wcześniej wykorzystanego.

§ 8. Pasażer posiadający przy sobie bagaż, którego wymiary przekraczają 60cm x 40cm x 20cm winien skasować bilet o normalnie określonym w cenniku opłat, uprawniający do przewozu tego przedmiotu w autobusie. Dopuszcza się nieznaczne przekroczenie wymiarów bagażu.

§ 9. Za opłatą normalną w cenniku mogą być przewożone większe psy, pod warunkiem, że posiadają kaganiec i trzymane są na smyczy. Przewóz małych zwierząt trzymanych na rękach nie podlega opłacie.

§ 10. Wózki dziecięce mogą być przewożone bez opłaty bagażowej, z tym jednak, że dziecko musi być w czasie jazdy wyjęte z wózka przez opiekuna lub zabezpieczone przed wypadnięciem.

§ 11.1. Kategorycznie zabrania się przewożenia w autobusach: broni załadowanej, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących lub mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym pasażerom korzystanie z przejazdu, powodując np.: zabrudzenie odzieży, przedmiotów lub też zakłócający głośną muzyką spokój innym osobom.

2. Zabrania się również przewożenia rowerów w autobusach komunikacji miejskiej.

§ 12. Dziecko do lat 4 korzystające z bezpłatnego przejazdu nie powinno zajmować odrębnego miejsca siedzącego.

§ 13. 1. Opłaty za przewozy można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez nabycie i skasowanie biletów z nadrukiem „Miejska Komunikacja Samochodowa - Skarżysko-Kamienna”. Nie ważne są inne bilety nabyte u innych przewoźników.

2. O ważności biletu jednorazowego decyduje jego wartość odpowiadająca cenie przejazdu w granicach administracyjnych miasta Skarżyska – Kamiennej, lub na liniach uzupełniających (podmiejskich) oraz właściwy kod skasowania.

3. Abonament 10-przejazdowy ważny jest tylko kuponem kontrolnym. Kupon kontrolny nie podlega kasowaniu.

4. Bilet miesięczny musi bezwzględnie zawierać wpisane w sposób trwały: nazwisko, imię i adres właściciela biletu.

5. Bilety miesięczne ważne są w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na całej długości trasy, która wyszczególniona jest na bilecie. Dopuszcza się korzystanie z innej linii pokrywającej się z odcinkiem trasy oznaczonej na bilecie.

6. Ulgowe bilety miesięczne ważne są z legitymacją uprawniającą do ulgi.

7. Niespełnienie powyższych warunków traktowane będzie jako przejazd bez biletu i podlegać będzie opłacie dodatkowej.

§ 14.   W autobusach winny być umieszczone na widocznym miejscu informacje o aktualnych cenach biletów jednorazowych, a także o aktualnej wysokości opłat dodatkowych.

§ 15. Rozpoczęcie kontroli winno być zakomunikowane przez kontrolującego, jednocześnie kierowca dokonuje blokady kasowników. Kasowanie biletu przez pasażera po rozpoczęciu kontroli jest niedopuszczalne i traktowane jest jak jazda bez ważnego biletu ze wszystkimi sankcjami wynikającymi z tego faktu.

§ 16 .1. Pasażer ma obowiązek okazać kontrolującemu właściwy bilet uprawniający go do przejazdu danym kursem.

2. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub posiada bilet zniszczony, którego identyfikacja jest utrudniona lub niemożliwa, ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową wg obowiązującej w dniu kontroli taryfy opłat dodatkowych.

3. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu, a jednocześnie nie posiada odpowiedniej ilości gotówki celem uiszczenia opłaty dodatkowej do rąk kontrolera lub odmawia uiszczenia takiej opłaty, jest zobowiązany okazać kontrolerowi wiarygodny dokument tożsamości z fotografią celem spisania danych personalnych.

4. Kontrolujący jest zobowiązany spisać dane personalne pasażera bez ważnego biletu celem wręczenia mu wezwania do zapłaty (mandat kredytowy) wraz z udzieleniem informacji co do miejsca i terminu jej uiszczenia.

5. W przypadku gdy pasażer odmawia okazania dokumentu lub utrudnia spisanie danych personalnych, kontrolujący ma prawo uniemożliwić mu wyjście z autobusu, dowieźć go do przystanku końcowego, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej lub pracowników nadzoru ruchu. Koszty związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer.

§ 17. Pasażer ma prawo żądać od kontrolującego okazania legitymacji upoważniającej do dokonywania kontroli.

§ 18. W przypadku awarii autobusu pasażer ma prawo kontynuować jazdę na posiadany bilet następnym autobusem kursującym po tej samej trasie lub podstawionym pojazdem zamiennym bez konieczności kasowania nowego biletu.

§ 19. 1. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletów są kontrolerzy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o., funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółki MKS posiadający odpowiednią legitymację służbową z fotografią i numerem służbowym oraz identyfikator, który powinien być umieszczony w widocznym dla pasażera miejscu.

2. Niezależnie od osób kontrolujących ważność biletów na trasie do kontroli biletów upoważniony jest w każdym czasie i miejscu kierowca pojazdu.

3. Kontrolerzy są obowiązani do uprzejmego, taktownego i kulturalnego zachowania się wobec pasażerów.

4. Kontrolujący zobowiązani są na żądanie pasażerów udzielać im niezbędnych informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju kasowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, połączeń w razie konieczności przesiadek oraz wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich regulowania.

§ 20. Każdy kontrolujący ma prawo pobierania na miejscu w gotówce opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. W takim przypadku wręcza pasażerowi pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, linii autobusowej i własnego numeru służbowego. Identyczne dane winny być umieszczone na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej (mandatu kredytowego).

§ 21. 1. Reklamacje oraz skargi uwagi pasażerów dotyczące pracy kontrolerów przyjmuje i kontroluje merytorycznie Prezes Zarządu MKS Sp.z o.o. w siedzibie Spółki Skarżysku- Kam ul. 1-go Maja 103, a także telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 41 25 12 323, lub całodobowo dyspozytor pod numerem telefonu 41 25 13 413.

2. Reklamacje, skargi i uwagi pasażerów dotyczące kontrolerów innych spółek przyjmują przedstawiciele tych firm. Adresy i godziny przyjęć podane są na mandatach wystawionych przez kontrolerów. Obsługa autobusu może odmówić przewozu osoby nietrzeźwej oraz osoby naruszającej swoim zachowaniem elementarne normy i zasady porządku i spokoju publicznego, jak również osoby niebezpiecznej lub uciążliwej dla innych pasażerów lub przewożącej niebezpieczne przedmioty.

§ 22.1. Prezes Zarządu MKS Sp. z o.o. w Skarżysku- Kamiennej jest upoważniony do rozpatrywania i podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach dotyczących sporów między pasażerem a kontrolującym co do ważności biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej.

2. Prezes Zarządu MKS Sp. z o.o. w Skarżysku- Kamienne upoważniony jest do podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej wysokości należnej opłaty dodatkowej za przejazd pasażera bez ważnego biletu po uwzględnieniu okoliczności szczególnych dotyczących pasażera.

Uchwała Nr X/51/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 29 maja 2007 roku.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna