Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt w komunikacji miejskiej, w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

2. Przepisy porządkowe dotyczą Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. – operatora, któremu Gmina Skarżysko-Kamienna powierzyła świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

3. Wysokość cen za usługi przewozowe, rodzaje biletów oraz uprawnienia do
bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej określają odrębne przepisy.

II. Obowiązki operatora wobec pasażera w komunikacji miejskiej

 

§ 2.

Operator zobowiązany jest do:

1. zapewnienia bezpiecznej jazdy środkami transportu zbiorowego,

2. zapewnienia kulturalnej i grzecznej obsługi w pojazdach,

3. utrzymania pojazdów i ich wyposażenia we właściwym stanie technicznym i estetycznym, sprzedaży biletów w autobusach.

 

§ 3.

Operator zapewnia informację o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej w miejscach powszechnie dostępnych, między innymi:

1. na przystankach – w zakresie rozkładów jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku.

2. wewnątrz pojazdu – cenniki opłat oraz Regulamin przewozu osób i rzeczy.

 

§ 4.

Operator na bieżąco analizuje skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w celu ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych usług przewozowych.

 

§ 5.

Pojazdy powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem drogowym oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii komunikacyjnej.

 

§ 6.

1. Zamknięcie drzwi może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające go opuściły.

2. Ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi jest zabronione.

 

III. Prawa i obowiązki pasażera

§ 7.

1. Wsiadanie i wysiadanie z autobusów dozwolone jest tylko na przystankach, po zatrzymaniu się pojazdu i otwarciu drzwi przez kierowcę.

2. Pasażer nie posiadający miejsca siedzącego, w czasie jazdy autobusu winien trzymać się uchwytów lub poręczy, dla uniknięcia upadku lub potrącenia innych współpasażerów.

3. Pasażerowie winni zajmować miejsca w autobusach w taki sposób, aby nie zasłaniać kierującemu pojazdem pola widzenia oraz zobowiązani są do zachowania w taki sposób, by nie zakłócać spokoju innym pasażerom i nie utrudniać kierującemu prowadzenia pojazdu.

4. Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem „miejsce dla inwalidy” lub „dla osób z małym dzieckiem na ręku” obowiązany jest niezwłocznie zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

 

§ 8.

1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie” winien odpowiednio wcześniej zgłosić ten zamiar kierowcy poprzez uruchomienie elektrycznego przycisku lub bezpośrednio zwrócić się do kierowcy autobusu, jeżeli znajduje się w jego sąsiedztwie.

2. Pasażer, który oczekuje na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie” zatrzymuje autobus sygnalizując kierowcy swój zamiar podniesieniem ręki z takim wyprzedzeniem, aby kierowca mógł łagodnie i bezpiecznie zatrzymać autobus na przystanku.§ 9.

1. W komunikacji miejskiej obowiązują tylko bilety z nadrukiem „Miejska Komunikacja Samochodowa – Skarżysko-Kamienna”.

2. Każdy pasażer wsiadający do autobusu zobowiązany jest niezwłocznie skasować bilet o odpowiednim nominale. Jeśli pasażer nie posiada biletu dokonuje zakupu u kierowcy.

3. Pasażer wsiadający do autobusu zajmuje wolne miejsce siedzące.

4. Każdy pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy, okazywać go lub wręczyć na żądanie osób uprawnionych do kontroli biletów.

5. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu oraz biletu ulgowego lub zniżkowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde wezwania osób kontrolujących dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

6. Bilet okresowy imienny ważny jest z dokumentem tożsamości.

 

§ 10.

Pasażerowi nie wolno udostępniać skasowanego już biletu innej osobie, jak również korzystać z biletu przekazanego, wcześniej wykorzystanego.

 

§ 11.

Dziecko do lat 4 korzystające z bezpłatnego przejazdu nie powinno zajmować odrębnego miejsca siedzącego.

 

§ 12.

Obsługa autobusu może odmówić przewozu osoby nietrzeźwej oraz osoby naruszającej swoim zachowaniem elementarne normy i zasady porządku i spokoju publicznego, jak również osoby niebezpiecznej lub uciążliwej dla innych pasażerów lub przewożącej niebezpieczne przedmioty.

 

IV. Przewóz rzeczy i zwierząt

§ 13.

1. Rzeczy przewożone przez podróżnego (bagaż) może on zabrać do wnętrza autobusu lub umieścić w schowku bagażowym.

2. Do wnętrza autobusu podróżny może zabrać ze sobą bagaż, który:

a) nie przeszkadza podróżnym, nie naraża ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, a jego umieszczenie we wnętrzu autobusu nie blokuje przejść,

b) jest trzymany przez podróżnego na kolanach, pod miejscem do siedzenia lub na półce bagażowej jeśli nie zajmuje na półce przestrzeni większej niż szerokość zajmowanego miejsca do siedzenia.

3. Pasażerowie mogą przewozić w autobusie małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów, są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody innym.

4. Psy mogą być przewożone, jeśli znajdują się na uwięzi i mają nałożone kagańce.

5. Za przewóz bagażu zabranego przez podróżnego do wnętrza autobusu i za przewóz małych zwierząt nie pobiera się opłaty.

6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7. Nadzór nad bagażem i zwierzętami przewożonymi wewnątrz autobusu sprawuje podróżny do którego bagaż lub zwierzę należy.

 

§ 14. W autobusie nie wolno przewozić:

1. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów i rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom i mieniu, w tym: materiałów cuchnących i żrących, wybuchowych, trujących, palnych i łatwopalnych, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,

2. nabitej broni palnej (zakaz ten nie dotyczy osób, które ze względu na pełnione funkcje i wykonywane obowiązki służbowe są do tego uprawnione).

§ 15. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić zawartość bagażu i w razie potwierdzenia podejrzeń może odmówić zabrania go do przewozu.

§ 16. W przypadku pozostawienia bagażu podręcznego w autobusie, jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

 

V. Kontrola biletów, opłata dodatkowa i manipulacyjna

§ 17.

1. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletów są kontrolerzy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z. o.o., oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółki MKS posiadające odpowiednią legitymację służbową z fotografią i numerem służbowym oraz identyfikator, który powinien być umieszczony w widocznym dla pasażera miejscu. Niezależnie od osób kontrolujących ważność biletów na trasie, do kontroli biletów upoważniony jest w każdym czasie i miejscu kierowca pojazdu.

2. Kontrolujący zobowiązani są na żądanie pasażerów udzielać im niezbędnych informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju kasowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, połączeń w razie konieczności przesiadek oraz wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich regulowania.

 

§ 18.

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty.

 

§ 19.

Jeżeli pasażer nie posiada dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty. Jeśli pasażer w ciągu siedmiu dni od daty przejazdu udokumentuje posiadanie ważnego biletu i zapłaci opłatę manipulacyjną wcześniej naliczona mu opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

 

§ 20.

W przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu 24-godzinnego kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty.
Jeśli pasażer w ciągu siedmiu dni od daty przejazdu udokumentuje posiadanie ważnego biletu i zapłaci opłatę manipulacyjną wcześniej naliczona mu opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

 

§ 21.

W przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu okresowego kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty.
Jeśli pasażer w ciągu siedmiu dni od daty przejazdu udokumentuje posiadanie ważnego biletu i zapłaci opłatę manipulacyjną wcześniej naliczona mu opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

 

§ 22.

Do podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej wysokości należnej opłaty dodatkowej po uwzględnieniu okoliczności szczególnych dotyczących pasażera upoważniony jest Prezes Zarządu MKS w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

 

VI. Tryb składania reklamacji

§ 23.

Wszelkie skargi, reklamacje i roszczenia dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu organizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna pasażerowie kierują do Prezesa Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. :

a) pisemnie lub osobiście: ul. 1 Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

b) telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 41/ 25 12 323, całodobowo dyspozytor pod numerem telefonu 41/ 25 13 413,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

d) faxem: 41/ 25 12 962.

 

§ 24.

Reklamacje, skargi i uwagi pasażerów dotyczące kontroli biletów przyjmuje Prezes Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

 

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna