Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,s.1), dalej jako RODO, Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku - Kamiennej Sp. z o.o., ul. 1 maja 103, 26-100 Skarżysko-Kamienna informuje, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem danych jest Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku - Kamiennej Sp. z o.o., ul. 1 maja 103, 26-100 Skarżysko-Kamienna, dalej jako MKS;

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

1. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

a) świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
b) rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
c) marketingu usług MKS.

2. W celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane
w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

3. W celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi MKS współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u MKS lub nawiązaniu współprac z MKS na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

6. W związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego w pojazdach MKS i na terenie zakładu MKS, informujemy że Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są zbierane:

a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom I innym osobom oraz ochrony mienia,
b) w celu analizowania niewłaściwych zachowań oraz aktów wandalizmu, agresji pasażerskiej względem pracowników oraz zdarzeń komunikacyjnych.

Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół obiektów należących do MKS oraz w pojazdach MKS w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer. Korzystając z pojazdów MKS lub przebywając na terenie zakładu MKS zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Danych osobowe zebrane w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych naszych interesów, będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów.

W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku monitoringu Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres jednego miesiąca od dnia zapisu nagrania. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MKS powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać przesyłając odpowiedni wniosek w formie pisemnej na nasz adres: ul. 1 maja 103, 26-100 Skarżysko-Kamienna lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazane, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna