Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju napędowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN - 3/2010. Nazwa zadania: dostawa oleju napędowego

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego          Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej

Sp. z o.o.

Adres zamawiającego           1-go Maja 103

Kod Miejscowość                  26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon:                               41 2512323

Faks:                                   41 2512962

adres strony internetowej     mks.skarzysko.pl

adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    mks.skarzysko.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawy oleju napędowego w ilości ok. 720.000 litrów według normy PN-EN 590 przez okres 1 roku

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 09.13.41.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

w ciągu 1 roku

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy ( w rozumieniu art. 2 pkt. 2  ustawy pzp) oleju napędowego dla miejskiej komunikacji publicznej o wielkości przynajmniej 700.000 litrów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje pojazdem (cysterną) zapewniającym dostarczenie na każde żądanie zamawiającego dostawy paliwa do stacji paliw Spółki MKS.

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30.000 zł., słownie: trzydzieści tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100 pkt.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-12-30 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

1-go Maja 103

26-110 Skarżysko-Kamienna

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-12-30, o godz. godz. otwarcia ofert 10.00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

1-go Maja 103

26-110 Skarżysko-Kamienna

Pokój nr 7

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2010-11-19

 

                                                              Jerzy Marek Gajewski

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 4.doc

Załącznik nr 5.doc

Załącznik nr 6.doc

Załącznik nr 7.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

Zapytania do SIWZ

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia – dostarczenia oleju napędowego, jeśli Wykonawca przedłoży referencje pochodzące od podmiotu, dla którego Wykonawca realizuje dostawy oleju napędowego w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (tj. w ramach konsorcjum)? W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca jest jednym z dwóch podmiotów, które realizują zamówienie publiczne na dostawy oleju napędowego dla jednostki podlegającej przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Wyjaśnienie:

Złożenie referencji przez wykonawcę pochodzących od podmiotu, na rzecz którego realizuje dostawy w ramach wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (w ramach konsorcjum), w niniejszym postępowaniu nie spełnia warunków określonych w specyfikacji.

      Możliwe jest dopuszczenie referencji od podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizował zamówienie wraz z innym podmiotem w ramach konsorcjum , jeżeli będzie on brał udział w postępowaniu prowadzonym przez MKS, w ramach wspólnego ubiegania się o zamówienie  - łącznie z tym podmiotem, który jest ujawniony w referencjach jako drugi z uczestników konsorcjum (wynika to z punktu VI lit. F SIWZ).

 

2. W zawiązku z krótkim terminem realizacji zamówienia tj. 24 h od chwili zgłoszenia zamówienia oraz przewidzianymi w §14 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) konsekwencjami finansowymi w przypadku opóźniania w realizacji dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte. Analogicznie sytuacja się ma do składania reklamacji jakościowych i ilościowych.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 ust. 1 oraz §9 ust 3 wzoru Umowy tak aby zamówienia i reklamacje mogły być składane wyłącznie faksem lub mailem.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje postulaty zawarte w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) jn:

§3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający składa zamówienie Wykonawcy na dostawę paliwa faksem lub mailem, określając wielkość i termin dostawy”.

§9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faksem lub mailem) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie badań próbki tej dostawy w niezależnym laboratorium.”

 

 

3. Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy posiadają ważne legalizacje?

 

Wyjaśnienie:

Urządzenia pomiarowe Zamawiającego, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiornika zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy posiadają ważne legalizacje.

 

4. Czy podczas kontroli ilości dostarczonego paliwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy będzie uwzględniany dopuszczalny błąd pomiaru paliwa w zbiorniku zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych?

 Wyjaśnienie:         

 Zgodnie ze siwz  -  §4 ust. 3 wzoru Umowy (załącznik nr 10 do siwz).

 

5. Jakiej pojemności zbiorniki na olej napędowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

 

Wyjaśnienie:

 Zamawiający posiada dwa zbiorniki o pojemności 10.000 litrów każdy oraz jeden o pojemności 20.000 litrów. Rozładunek może być grawitacyjny i przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

                       

6. Czy wykonawcy mogą zadeklarować dostawy paliw z kilku baz paliw tego samego producenta? Producenci paliw magazynują paliwa w sieci baz paliw na terenie całego kraju. Na bazach tych mogą występować czasowe przerwy w podaży lub dystrybucji paliw. Wykonawcy deklarując tylko jedną konkretną bazę paliw określonego producenta dla realizacji dostaw dla potrzeb Zamawiającego, może w przypadku zaistnienia takiego przestoju nie móc zrealizować dostawy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien mieć możliwość realizacji dostawy z innej bazy zadeklarowanego w ofercie producenta.

 

Wyjaśnienie:

 

Wykonawcy mogą zadeklarować dostawy paliw z kilku baz paliw tego samego producenta.

 

7. Producenci magazynują olej napędowy w sieci baz magazynowych na terenie całego kraju, dlatego świadectwa jego jakości są często wystawione również przez jednostki upoważnione do wykonywania badań, (np. akredytowane laboratoria producenta). W związku z powyższym wnosimy o modyfikacje §9 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) oraz rozdziału III pkt. 8 ppkt. h i m siwz tak aby dopuszczał aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane laboratorium).

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający uznaje postulaty zawarte w zapytaniu do siwz i uzna aktualny atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane laboratorium).

W związku z powyższym zmianie ulega zapis §9 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz), który otrzymuje brzmienie:

„4.Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta lub atestu jakościowego wystawionego przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań potwierdzona badaniem laboratoryjnym uważana będzie jako dostawa niezgodna z zamówieniem. ”

           

 

8. Jak należy rozumieć zapis rozdziału III pkt. 8 ppkt. b siwz oraz §1 ust. 3 siwz wzoru umowy? Zgodnie z tymi zapisami cena oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych", do którego zamawiania w okresie zimowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo ma być proporcjonalna do ceny, jak w przypadku oleju „standardowego" oraz upust ceny tego oleju ma być analogiczny jak dla oleju "standardowego". Czy należy przez to rozumieć, że cena oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych" będzie wyznaczana przez wykonawcę w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego rodzaju oleju napędowego i zaoferowanego w ofercie przetargowej opustu do ceny standardowego oleju napędowego?

 

Wyjaśnienie:

 

Tak. Cena oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych" będzie wyznaczana przez wykonawcę w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego rodzaju oleju napędowego i zaoferowanego w ofercie przetargowej upustu do ceny standardowego oleju napędowego.”

 

9. Zapisy wzoru umowy nie regulują kwestii ustalenia momentu dokonania zapłaty otrzymanej faktury, dlatego prosimy o wprowadzenie w §5 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) takiej regulacji. Proponujemy wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.”

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym do §5 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.”

 

10.  Wnosimy o dodanie w §5 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) zapisu regulującego kwestie nie dotrzymywania przez Zamawiającego terminu płatności w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zalęgłości płatniczych Zamawiającego przekraczających 30 dni. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy."

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym do §5 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) dodaje się pkt. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zalęgłości płatniczych Zamawiającego przekraczających 30 dni. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy."

 

11.  Zgodnie z projektem rządowym od dnia 1 stycznia 2011 roku ulegają zmianie obowiązujące obecnie stawki podatku VAT. Zapisy §6 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) nie przewidują zmiany ceny paliwa w przypadku zaistnienia takiej okoliczności w stosunku do złożonej oferty. Wnosimy o dodatnie takiej możliwości. Proponujemy wprowadzenie do treści umowy, która zostanie zawarta zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy".

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym do §6 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.”

 

12.  Zgodnie z rozdziałem XII siwz wykonawcy w ofercie przetargowej mają określić cenę za 1 litr oleju napędowego natomiast w §6 ust. 1 wzoru umowy mowa jest o cenie określanej w tracie realizacji umowy za l m3 . Wnosimy o ujednolicenie cytowanych zapisów.

 

Wyjaśnienie:

 

W ofercie przetargowej wykonawcy mają określić cenę za 1 litr oleju napędowego. W związku z powyższym modyfikacji ulega zapis §6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz), który otrzymuje brzmienie:

„1.W trakcie trwania tej umowy obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie według następującej formuły:

cena 1 litra oleju napędowego podana w PLN, obowiązująca w dniu dostawy i zamieszczona na stronie internetowej producenta paliw minus (-) upust loco stacja paliw zamawiającego, czyli zł. ………. od każdego litra oleju napędowego zgodnie z ofertą przetargową.”

 

13.  Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winny, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie i na tą normę powołują się polska norma PN-EN 590 dla oleju napędowego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz 1189) opisując sposób postępowania przy pobieraniu próbek, postępowania z próbkami oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa w tym zakresie również powołuje się na normę PN-EN ISO 3170. Wnosimy więc o dodanie we wzoru umowy zapisu, że próbki do badań przewidzianych w §8 ust.1 oraz §9 ust 3 wzoru umowy, będą pobierane z autocysterny Wykonawcy, a ich ręczne pobieranie będzie się odbywać zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym do §8 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz) dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4.   Próbki do badań przewidzianych w §8 ust.1 oraz §9 ust. 3 umowy, będą pobierane z autocysterny Wykonawcy, a ich ręczne pobieranie będzie się odbywać zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.”

           

14.  Co Zamawiający miał na myśli pod wyrażeniem „olej złej jakość" użytego w §9 ust 2 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz)? Czy chodzi tu o paliwo nie odpowiadające obowiązującym normom jakościowym?

 

Wyjaśnienie:

 

Zgodnie ze siwz – rozdział III pkt. 2. i §8 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz).

 

15.  Aby uniknąć nieuprawnionej ingerencji do zawartości pobranych próbek paliwa wnosimy, aby próbki te po pobraniu w obecności przedstawiciela wykonawcy, były plombowane oraz sporządzony byłby na tą okoliczność protokół pobrania próbki podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i Zamawiającego.

 

Wyjaśnienie:

 

Tak. Zamawiający dopuszcza, aby próbki paliwa po pobraniu w obecności przedstawiciela wykonawcy, były plombowane oraz sporządzony będzie na tę okoliczność protokół pobrania próbki podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i Zamawiającego.

 

16.  Wnosimy aby zgodnie z §8 wzoru umowy były pobierane dwie próbki oleju napędowego. Jedna z pobranych próbek byłaby tzw. próbką rozjemczą. W przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez różne laboratoria, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej w laboratorium zaakceptowanym przez obie strony umowy będzie obowiązujący dla obu stron.

 

Wyjaśnienie:

 

Zamawiający wyraża zgodę na to, by w przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez różne laboratoria, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej wykonanej w laboratorium zaakceptowanym przez obie strony umowy będzie obowiązujący dla obu stron. W związku z powyższym dopisuje się w §8 wzoru umowy pkt. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa pobiera się dwie próbki oleju napędowego. Jedna z pobranych próbek jest tzw. próbką rozjemczą. W przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez różne laboratoria, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej wykonanej w laboratorium zaakceptowanym przez obie strony umowy będzie obowiązujący dla obu stron.”

 

 

17.  Metody badań, którymi określone są poszczególne parametry paliw płynnych mają określone błędy pomiarowe dlatego wyniki badań parametrów pobranych próbek paliwa mogą się różnić w granicach tych właśnie błędów w stosunku do wskazanych w załączonych do dostaw świadectwach jakości, ale muszą się mieścić w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi norami i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki.

Wnosimy wiec o modyfikację §9 ust 4 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz), tak aby stwierdzenie niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-EN 590 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw, ciekłych (Dz.U. z 2008r, Nr 221 poz. 1441), a badaniem laboratoryjnym próbki dawało Zamawiającemu prawo do uznania ze dostawa jest niezgodna z zamówieniem.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §9 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 10 do siwz), tak aby stwierdzenie niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-EN 590 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw, ciekłych (Dz.U. z 2008r, Nr 221 poz. 1441), a badaniem laboratoryjnym próbki dawało Zamawiającemu prawo do uznania, że dostawa jest niezgodna z zamówieniem.

 

18.  Zamawiający zapisami §8 ust. 8 wzoru umowy zastrzega sobie prawo wykonania trzy razy w roku kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego oraz w każdym podojeniu że dostarczone paliwa nie spełnia wymogów jakościowych na koszt wykonawcy. Wnosimy o doprecyzowania tej kwestii poprzez zastrzeżenie, że wykonawca zostanie obciążony kosztami badań w przypadku wykazania niezgodności. Wykonawca powinien pokrywać koszt badania parametrów oleju napędowego tylko wówczas gdy analiza wykaże złą jakość paliwa. Badanie jakości paliw na koszt dostawcy nie jest zasadne i naraża Wykonawcę na ponoszone dodatkowych nie uzasadnionych kosztów. Koszt jednego badania jakości próbki oleju napędowego wykosi ok. 1500,00 zł netto. Koszt tych badań Wykonawcy będą zmuszenie wliczyć w cenę oferowanego paliwa co tym samym zmniejszyć wysokość możliwych do uzyskania przez Zamawiającego rabatów.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy.

 

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna