Przebudowa nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną.

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną
Numer ogłoszenia: 13653 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej sp. z o. o. , ul. 1 Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2512323, faks 041 2512962.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mks.skarzysko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowej w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na płytę szczelną. Wymiana istniejących nawierzchni drogowych stanowisk nalewowych dystrybucji i spustu paliw o nawierzchni z płyt betonowych, sześciokątnych grubości 15 cm oraz płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm na nawierzchnię betonową płytę szczelną w bezpośrednim otoczeniu stacji paliw na terenie wewnętrznym działki nr 3/6 MKS Spółki z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1-go Maja 103. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.30-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia warunków należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie budowy płyty szczelnej) o wartości wykazanych robót nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto każda. W celu potwierdzenia warunków należy złożyć: wykaz co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych, o których mowa wyżej z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia warunków należy wskazać co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: drogowej (kierownik budowy), oraz przedłożyć oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 22 uPzp - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3.Oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez Podwykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4.Kosztorys ofertowy (załącznik nr 6), sporządzony wg. załączonego przedmiaru robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) co do terminu i wynagrodzenia: -ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego; -odkrycie w gruncie przedmiotów nie możliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego; -dokonanie przez Zamawiającego takich zmian robót lub ich części jakie uzna za niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać np.: * zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych kosztorysem ofertowym, * pominąć niektóre roboty, * wykonać robotę dodatkową konieczną lub zamienną niezbędną do zakończenia robót. 2) co do terminu: -zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; -wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce mogące spowodować zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; 3) w przypadku zmian: -ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT; -danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy , -dotyczących osób wymienionych w §5 i §6 umowy; Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mks.skarzysko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 7 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ.doc

Opis techniczny

OST

Rysunki

Sika

Zdjęcia

 Mapa Geodety

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna