Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. "Dostawa oleju napędowego."

 PN - 3/2010

Skarżysko-Kamienna, 2011-01-05

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

1-go Maja 103

26-110, Skarżysko-Kamienna

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN - 3/2010. Nazwa zadania: dostawa oleju napędowego

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

"PetroDom - EKO Domański"

Spółka jawna

ul. Sidorska 59 G

21--500 Biała Podlaska adres wykonawcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferent przedstawił najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba pkt. w kryterium cena :100

1

"PetroDom-EKO Domański"

Spółka jawna

ul. Sidorska 59 G,

21-500 Biała Podlaska

3.056.832,00 zł.

100

2

ORLEN PetroTank

Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

3.083.184,00 zł.

 

99,15

3

LOTOS Paliwa

Spółka z o.o.

ul. Elbląska 135,

80-718 Gdańsk

3.065.616,00 zł.

 

99,71

 

4

PETROLIS

Sp. z o.o.

 

ul. W. Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń

3.065.616,00 zł.

99,71

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna