Dostawa nowych akumulatorów dla potrzeb Spółki MKS

Zapytanie ofertowe

 

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę nowych akumulatorów 180 Ah firmy „CENTRA”  dla potrzeb Spółki MKS w 2011r. w ilości 20 sztuk.

 

Termin realizacji zamówienia:

-    do końca 2011r. – partiami, wg. potrzeb po uzgodnieniu telefonicznym, lub złożenia zamówienia faxem lub mailem.

 

Do oferty należy załączyć:

-    kopię zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS.

 

Dodatkowe warunki:

-    dostawa na koszt i ryzyko oferenta,

-    podana cena w formularzu ofertowym musi zawierać koszty dostawy.

 

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena za całość zamówienia.

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać ją w terminie do dnia 27 stycznia 2011r. do siedziby Zamawiającego: 26-110 Skarżysko-Kam. ul. 1-go Maja 103, pok. nr 7 (sekretariat).

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna art. 4  pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759).

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Osoba upoważniona do kontaktów z potencjalnymi wykonawcami:

p. Andrzej Jurkowski  - tel. 041 2512 323 wew. 46

kom. 0600354091

 

 

 

 

.....................................                                              ................................ dn. ...............

/pieczątka wykonawcy/

 


O F E R T A

na dostawę nowych akumulatorów 180 Ah firmy „CENTRA”

dla potrzeb Spółki MKS w 2011r.

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia wyszczególnionego
w zapytaniu ofertowym

Cena jednostkowa netto*

(1 szt.)

Ilość

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

 

1.

 

Akumulator 180 Ah

„CENTRA”

 

20 szt.

 

 

 

*cena podana z uwzględnieniem kosztów dostawy

 

 

Oświadczamy, że:

-    zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

-    jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia,

-    w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

 

Integralną częścią oferty są:

1.      ...................................

2.      ...................................

                                          ...........................................

                                          /podpis wykonawcy/

 

 

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna