Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa oleju napędowego.

Skarżysko-Kamienna, 2013-10-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PN/1/2013.

Nazwa zadania: dostawa oleju napędowego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień    (t. j. Dz. U. 2013.907 z p. zm.) Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienie do pobrania w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja.doc

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 do SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ.

Załącznik nr 11 do SIWZ.

 

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego 

znak sprawy: 1/PN/2013

Zapytania do SIWZ

1. Jakiej pojemności zbiorniki na olej napędowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny, czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada dwa zbiorniki o pojemności 10.000 litrów każdy oraz jeden o pojemności 20.000 litrów. Rozładunek może być grawitacyjny i przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

2. Czy dostawy oleju napędowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.)?

Wyjaśnienie:

Tak. Dostawy oleju napędowego powinny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.)

3. Czy zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie do celów własnych? Jeśli nie to, czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem napędowy wydawaną przez Urząd regulacji Energetyki, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów kupna sprzedaży paliw ciekłych z podmiotami, które nie posiadają stosownej koncesji w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem napędowy wydawaną przez Urząd regulacji Energetyki, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego dla celów własnych oraz na sprzedaż.

4. Wnosimy o modyfikację Rozporządzenia Ministra Gospodarki jakiemu ma odpowiadać dostarczany olej napędowy (Roz. III pkt. 2 siwz; rozdz. VI. ppkt. G.1 siwz; §1 ust. 2 i §9 ust. 3 wzoru umowy) zgodnie z istniejącym staniem prawnym olej napędowy ma odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. Nr 0 poz. 1058).

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokona modyfikacji podstawy prawnej w rozdziale III pkt. 2 siwz; rozdziale VI. ppkt. G.1 siwz; §1 ust. 2 i §9 ust. 3 wzoru umowy.

5. Czy wykonawcy mogą zadeklarować dostawy paliw z kilku baz paliw tego samego producenta? Producenci paliw magazynują paliwa w sieci baz paliw na terenie całego kraju. Na bazach tych mogą występować czasowe przerwy w sprzedaży lub dystrybucji paliw. Wykonawcy deklarując tylko jedną konkretną bazę paliw określonego producenta dla realizacji dostaw dla potrzeb Zamawiającego, może w przypadku zaistnienia takiego przestoju nie móc zrealizować dostawy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien mieć możliwość realizacji dostawy z innej bazy zadeklarowanego w ofercie producenta.

Wyjaśnienie:

Wykonawcy mogą zadeklarować dostawy paliw z kilku baz paliw tego samego producenta.

6. Zamawiający zapisami rozdziału III pkt. 8 ppkt. b siwz oraz §1 ust. 3 siwz wzoru umowy zastrzegł sobie prawo do zamówienia oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”. Czy cena tego rodzaju oleju napędowego tj. „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego rodzaju oleju napędowego i zaoferowanego w ofercie przetargowej opustu do ceny standardowego oleju napędowego?

Wyjaśnienie:

Tak. Cena oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych" będzie wyznaczana przez wykonawcę w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego rodzaju oleju napędowego i zaoferowanego w ofercie przetargowej upustu do ceny standardowego oleju napędowego.”

7. Zamawiający zapisami pkt. III pkt. 8ł i 8n siwz oraz §7 i §8 ust. 1 wzoru umowy zastrzega sobie prawo wykonania kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego na koszt wykonawcy w przypadku wątpliwości co do niej.

Wnosimy o doprecyzowania tej kwestii poprzez zastrzeżenie, że wykonawca zostanie obciążony kosztami badań w przypadku wykazania niezgodności. Wykonawca powinien pokrywać koszt badania parametrów oleju napędowego tylko wówczas gdy analiza wykaże złą jakość paliwa. Badanie jakości paliw na koszt dostawcy nie jest zasadne
i naraża Wykonawcę na ponoszenie dodatkowych nie uzasadnionych i trudnych do oszacowania kosztów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zmian tego zapisu.

8. Ile pojemników na próbki oleju napędowego zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu zgodnie z rozdz. III pkt. 8ł. siwz?

Wyjaśnienie:

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu 6 pojemników na próbki oleju napędowego.

9. O jakich ubytkach w ilości dostarczonego paliwa jest mowa w §4 ust. 3 wzoru umowy? Czy chodzi tu o ubytki przewidziane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (t.j. Dz. U. 2013r., Nr 0 poz. 166)?

Wyjaśnienie

Tak.

10. Co Zamawiający ma na myśli pod wyrażeniem „olej złej jakości” użytym w §9 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 11 do siwz)? Czy chodzi tu o paliwa nie odpowiadające obowiązującym normom jakościowym tj. PN-EN 590:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2013r., Nr 0 poz. 1058)?

Wyjaśnienie

Zgodnie ze siwz – rozdział III pkt. 2. i §8 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 11 do siwz).

11. Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 6 załącznika nr 2 do umowy jeśli wykazany brak ilościowy dostarczanego oleju napędowego mieści się w tolerancji wynikającej z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 08.21.125) to wówczas reklamacja nie będzie uznana. Czy to oznacza, że jeżeli różnica pomiędzy ilością paliwa wskazaną na dowodzie wydania z bazy paliw (dokumencie WZ), a ilością paliwa zmierzoną przez Zamawiającego w zbiorniku będzie wynosiła =/- 0,6% (błąd pomiaru w zbiorniku) dostawa będzie uznana za zgodną z WZ dostawy i podstawą do zafakturowania będzie ilość wg WZ dostawy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie ze siwz.

12. Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiającego zgodnie z rozdziałem III pkt. 8j. siwz oraz w załączniku nr 2 do wzoru umowy posiadają i czy będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

Wyjaśnienie:

Urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiającego zgodnie z rozdziałem III pkt. 8j. siwz oraz w załączniku nr 2 do wzoru umowy posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje.

13. Czy Zamawiający przy porównaniu wyników badań laboratoryjnych próbki oleju napędowego pobranej z autocysterny Wykonawcy z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziła ta próba będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań, którymi określone są poszczególne parametry oleju napędowego?

Metody badań, którymi określane są poszczególne parametry paliw płynnych mają określone błędy pomiarowe, dlatego wyniki badań parametrów pobranych próbek paliwa mogą się różnić w granicach tych właśnie błędów w stosunku do wskazanych
w załączonych do dostaw świadectwach jakości, ale muszą się mieścić w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami
i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki.

Wnosimy więc o modyfikację rozdz. III pkt. 8ł. siwz tak aby stwierdzenie niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-EN 590 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U.
2013r., Nr 0 poz. 1058), a badaniem laboratoryjnym próbki dawała Zamawiającemu prawo do uznania dostawy jako niezgodnej z zamówieniem.

Zapis ten miałby wówczas analogiczne brzmienie jak zapis §9 ust. 3 wzoru umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu rozdz. III pkt. 8ł. siwz, który otrzymuje brzmienie:

„Stwierdzenie niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-EN 590 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2013r., Nr 0 poz. 1058), a badaniem laboratoryjnym próbki daje Zamawiającemu prawo do uznania dostawy jako niezgodnej
z zamówieniem.”

14. Czy pobrane zgodnie z §8 ust. 4 wzoru umowy i rozdziałem III pkt. 8ł. siwz próbki oleju napędowego będą plombowane i czy na tą okoliczność sporządzany będzie stosowny protokół ? W celu uniknięcia nieuprawnionej ingerencji do zawartości pobranych próbek paliwa z autocysterny dostawcy wnosimy, aby próbki te po pobraniu w obecności przedstawiciela dostawcy były zawsze plombowane oraz aby sporządzony był protokół ich pobrania sygnowany przez przedstawiciela Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Tak.

15. Czy pobrane próbki paliwa będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2009 Nr 147, poz. 1189)?

Wyjaśnienie:

Tak.

16. Wnosimy aby zgodnie z §8 wzoru umowy były pobrane dwie próbki oleju napędowego. Jedna z pobranych próbek byłaby tzw. próbką rozjemczą. W przypadku wystąpienia niezgodności analiz wykonywanych przez różne laboratoria, wynik ponownej analizy próbki rozjemczej w laboratorium zaakceptowanym przez obie stron umowy będzie obowiązujący dla obu stron.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje postulat zawarty w zapytaniu do siwz.

17. Czy Zamawiający skłonny jest wydłużyć termin na rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę, o którym mowa w §4 ust. 5 wzoru umowy z 7 dni od daty złożenia reklamacji do 14 dni od daty złożenia reklamacji?

Wyjaśnienie:

Nie.

18. W związku z bezsprzecznym faktem iż samo wskazanie przez pracownika stacji odpowiedniego stanowiska spustowego bez potwierdzenia właściwego podpięcia przewodów spustowych nie zabezpiecza praw Wykonawcy w przypadku błędu pracownik Stacji, prosimy o doprecyzowanie pkt. II ppkt. 3 w „procedurze odbioru i rozliczenia paliwa” (Załącznik nr 2 do umowy) poprzez dodanie do obecnego jego brzmienia treści „Przed rozpoczęciem przetankowywania paliwa Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza poprawność podpięcia przewodów spustowych autocysterny na dokumencie Wykonawcy”.

Wyjaśnienie:

Zgodnie ze siwz.

19. Wnosimy o korektę numeracji załączników siwz, na które powołuje się Zamawiający     w rozdziale VI pkt. C.3, G. 4- G.6 siwz. W naszej ocenie jest ona błędna.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje korekty numeracji załączników w rozdziale VI pkt. C.3, G. 4- G.6 siwz jn:

 

C.3 Wykaz pojazdów - cystern niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje Wykonawca lub współpracujące z Wykonawcą firmy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

G.4) oświadczenie określające miejsce, bazę paliwową, z której pochodzi oferowany olej napędowy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

G.5) oświadczenie- wykaz firm, które współpracują z wykonawcą w zakresie transportu paliwa, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;

G.6) wykaz pojazdów - cystern niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje Wykonawca lub współpracujące z Wykonawcą firmy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

 

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna