Dostawa używanych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej:

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Numer sprawy: 1/ZO/2015

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 133 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013.907 ze zm.). o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy określonego w art. 11 pkt. 8.

    

Dostawa używanych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej

CPV:  34121100

 

W związku z planowanym zakupem MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa używanych dla potrzeb komunikacji miejskiej - 2 szt.

 

Inne wymagane parametry:
1.    autobus typu miejskiego marki Neoplan,
2.    rocznik:  1999 (lub młodszy)
3.    przebieg nie większy niż 500 tys. km.,
4.    pojemność silnika: do 7000 cm3,
5.    niskopodłogowy (ewentualnie niskowejściowy), prawa strona opuszczająca się, ułatwiająca wejście do autobusu (przyklęk),
6.    ogrzewanie stacjonarne, ABS, retarder,
7.    norma czystości spalin min Euro 2.

 

II.    Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.    Autobus musi być sprawny technicznie, bez uszkodzeń, gotowy do podjęcia pracy w komunikacji miejskiej.
2.    Na okoliczność odbioru autobusu  zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

 

III.    Kryteria oceny ofert:

Głównym kryterium wyboru oferty cena 100% (należy podać cenę za każdy autobus oddzielnie) .


Uwaga!
Ocena stanu technicznego każdego autobusu będzie dokonywana odrębnie przez przedstawicieli Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wariantowego wyboru oferty i dowolnego wyboru oferowanych autobusów.

 

IV.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę przesłać ją w terminie do dnia 9 marca  2015r. godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: 26-110 Skarżysko-Kam. ul. 1-go Maja 103, pok. nr 7 (sekretariat).


V.    Inne postanowienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

    

Zamawiający także zastrzega sobie prawo do zakupienia mniejszej ilości autobusów.

 

Złożenie oferty będzie traktowane jako akceptacja przedstawionych powyżej warunków współpracy.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(0-41) 2512323 lub (0-41) 2512895.                         
Prezes Zarządu MKS

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna