Dostawa węgla kamiennego typ: „EKORET” do spalania w piecu z palnikiem retortowym dla potrzeb MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w sezonie grzewczym 2015 - 2016.

Skarżysko-Kamienna, 2015-07-21

Numer sprawy: 8/ZO/2015

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Nazwa zadania:

Dostawa węgla kamiennego typ: „EKORET” do spalania w piecu z palnikiem retortowym dla potrzeb MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w sezonie grzewczym 2015 - 2016.

CPV: 09111210-5

postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm.).

W związku z planowanym zakupem MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa węgla kamiennego energetycznego do spalania w piecach i paleniskach retortowych typ: „EKORET” w ilości 150 ton dla potrzeb komunikacji miejskiej o niżej podanych parametrach:

• uziarnienie - 8 - 25 mm
• wartość opałowa - > 26 MJ/kg
• zawartość popiołu - 4 - 10%
• spiekalność - poniżej 10
• zawartość wilgoci - do 12%

II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: partiami tj.

I dostawa do 30.09.2015r.;
II dostawa do 31.10.2015r.;
III dostawa do 30.11.2015r.

2. Dostawa węgla na koszt i ryzyko wykonawcy. Dostawa węgla winna odbywać się w godz. 7.00 – 14.00 po uzgodnieniu telefonicznym.

3. Towar można dowozić samochodami o ładowności do 30 ton.

4. Sprzedawca do każdorazowej dostawy węgla dołącza certyfikat jakości węgla (atest) wystawiony przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy w przypadku niezgodności parametrów jakościowych dostarczonego węgla z wymogami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

5. Zamawiający ma prawo do skontrolowania wagi dostawy każdej partii węgla.

6. Zapłata za dostawę węgla nastąpi za każdą dostawę węgla oddzielnie (z 30-dniowym terminem płatności).

7. MKS Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej informuje, że nie jest zwolniona z akcyzy na węgiel.

III. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena 100% (należy podać cenę ogółem za całość dostawy łącznie z kosztami transportu).

IV. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać ją w terminie do dnia 

28 lipca 2015r., godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: 26-110 Skarżysko-Kam.
ul. 1-go Maja 103, pok. nr 7 (sekretariat).

V. Do oferty należy załączyć:

1. kopię zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS;
2. kopię certyfikatu jakości węgla EKORET wystawionego przez producenta;
3. formularz cenowy;
4. zaakceptowany wzór umowy.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego: MKS Spółka z o.o. ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (fax: 41 2512962), lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie oferty będzie traktowane jako akceptacja przedstawionych powyżej warunków współpracy.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna