Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego: zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy paliw znak 1/PN/2017.

Zapytania do SIWZ

1. Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie czy zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza granicami kraju) oraz czy w związku z tym Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
a)
Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści): „Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś:
•Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011
zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.
W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.
W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej
koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego
paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”.
b) Jeśli zamawiane paliwa będą przeznaczone przez Zamawiającego do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):
„Zamawiający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu następującymi paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”] zgodnie z zapisami posiadanej koncesji:
• Olejami napędowymi do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011.
W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy stosowne koncesje. O zmianie sytuacji
faktycznej/prawnej w przedmiocie posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania wymaganej koncesji.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do przedsiębiorców nie posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego.
W przypadku utraty przez Zamawiającego posiadanej koncesji, uprawniającej do obrotu paliwami zakupionymi od Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250 tysięcy złotych w związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonych koncesji, lub naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy podmiotami posiadającymi właściwe koncesje.”

2. Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych oraz będą przeznaczone do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy zapisu albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o treści wskazanej w punkcie b).

3. Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

4. W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i działania szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 26.07.2013r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie Ustawy z dnia 9.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została wprowadzona solidarna odpowiedzialność nabywcy za rozliczenia i zobowiązania VAT sprzedawcy w obrocie hurtowym paliwami płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne nieprawidłowości sprzedawców/dostawców/importerów paliw płynnych wprowadzono kaucje gwarancyjne, które stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Aktualnie wysokość kaucji może wynosić od 1 mln zł do 10 mln zł, przy czym kaucja w wysokości 10 mln zł zwalnia nabywcę z odpowiedzialności solidarnej ze sprzedającym niezależnie od wielkości ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. W interesie Zamawiającego jest aby Wykonawca złożył kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu paliwa zakupionego od Wykonawcy. Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie internetowej prowadzi rejestr Kaucji gwarancyjnych - Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną. Pytanie „Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na potwierdzenie tego oświadczenia będzie żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i wydruk z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł - jako dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa. W przypadku gdy Zamawiający będzie żądał zarówno zaświadczenia z urzędu skarbowego jak i wydruku z elektronicznego wykazu prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na co najmniej okres obowiązywania umowy.

5. Ponieważ Zamawiający przewiduje zakupić olej napędowy arktyczny wnosimy o potwierdzenie, że cena oleju napędowego arktycznego będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego produktu oraz zaoferowanego w ofercie upustu?

6. Czy Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj oleju napędowego?

7. dot. § 3 ust. 2 wzoru umowy - W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania postanowień umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usługi transportowej, ograniczona dostępność produktu) sugerujemy wydłużenie terminu realizacji. Idealnym czasem pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy niecałocysternowej (do 30 m3), z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i niezależnymi od Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje dostawy niecałocysternowe, pytamy czy możliwe jest zgłaszanie zapotrzebowania na dostawy z 48-godzinnym wyprzedzeniem?

8. dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy płatności w taki sposób aby termin liczony był od daty dostawy lub od daty wystawienia prawidłowej faktury Vat, wskutek czego strony unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat?

9. Wnioskujemy aby w przypadku poboru próby paliwa pobierana była również oraz zabezpieczona i przechowywana przez Zamawiającego kontrpróba.

10. Prosimy o potwierdzenie, że podmiotem badającym pobrane próbki będzie akredytowane
laboratorium.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowało zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej (15°C)? Przepływomierze zainstalowane w naszych cysternach, posiadające funkcje kompensacji do temperatury referencyjnej wyposażone są w czujnik gęstości i temperatury, zatem podają realną ilość paliwa w temp. 15°C. Natomiast urządzenia zainstalowane w zbiornikach wyposażone w sondy pływakowe mierzą wysokość słupa cieczy i przetransponowują ją na objętość, odnosząc się do przybliżonej gęstości, zapisanej w tabeli API (pamięć urządzenia). Pomiar nimi realizowany daje zatem poglądową, przybliżona wartość objętości paliwa w temp. referencyjnej. Z tego wniosek, iż jest to pomiar znacznie mniej dokładny.

12. Czy zbiorniki (stacje paliw) Zamawiającego, o których mowa przy określaniu ilości dostarczanego paliwa, posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

13. Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

14. Czy Zamawiający potwierdza, że stwierdzenie „olej złej jakości” użyte w § 9 ust. 2 wzoru umowy oznacza niezgodność parametrów oleju z aktami prawnymi wymienionymi w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy?

15. Zamawiający w § 8 ust. 1 zastrzega sobie prawo wykonania kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego na koszt Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do niej. Czy w przypadku kiedy przebadana próbka oleju napędowego spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz Polską Normą (ON) PN-EN 590 koszty badania również pokrywa Wykonawca, czy też Zamawiający przewiduje sytuację, w której w przypadku zgodności produktu koszty badania ponosi Zamawiający? Proponujemy, aby badania próbki co do jakości, odbywały się na koszt Zamawiającego. Wykonawca daje rękojmię właściwego wykonania przedmiotu i sposobu zamówienia. Jeśli Zamawiający chce badać jakość paliw - przedmiotu zamówienia i ewentualnie potem wywodzić z tego faktu skutki prawne, to – wydaje się być zasadnym – iż to na nim spoczywa
obowiązek poniesienia kosztów za badane próbki. Jedynie w przypadku niezgodności jakości paliwa z atestem koszty badania może pokryć Wykonawca.

16. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 15 prosimy o doprecyzowanie jak często
Zamawiający przewiduje przeprowadzanie badań oraz podanie pełnych kosztów jednego badania.

17. Wnioskujemy o zmianę zapisu Załącznika nr 2 do umowy rozdz. IV Postępowanie reklamacyjne pkt 4a w taki sposób aby termin dostawy oleju napędowego wolnego od wad był liczony od momentu stwierdzenia niezgodności z normą lub rozporządzeniem, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy.

 

W odpowiedzi na pismo – zapytania do siwz z dnia 29.12.2017r. informujemy, że:


Ad. 1 i Ad. 3
Zakupione paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych. Zamawiający nie posiada koncesji na obrót paliwami na terenie Polski oraz za granicą. Obecnie Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
Przy podpisywaniu umowy Zamawiający złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Ad. 2
Nie dotyczy.

Ad. 4
Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5
Zgodnie z SIWZ pkt. III. 2.

Ad. 6
Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj oleju napędowego.

Ad. 7
Możliwe jest zawarcie w umowie zapisu o zgłaszaniu zapotrzebowania na dostawy z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

Ad. 8
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy płatności. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 9
Zgodnie z SIWZ.

Ad.10.
Tak. Podmiotem badającym pobrane próbki będzie akredytowane laboratorium.

Ad.11
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 12.
Zbiorniki Zamawiającego, o których mowa przy określaniu ilości dostarczanego paliwa, posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje.

Ad. 13
Urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne
legalizacje.

Ad. 14
Zgodnie z SIWZ.

Ad. 15
Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego zapisu.

Ad. 16
Zamawiający przewiduje przeprowadzanie badań oleju napędowego w przypadku stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości, co do jakości paliwa. Zaznaczamy, że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja taka nie miała miejsca.

Ad. 17
Zgodnie z SIWZ.

Kup biletprzez telefon

Informacjedla pasażera

Usługi reklamowew MKS

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych

Od dnia 01.01.2016 r. MKS wstrzymuje sprzedaż oleju napędowego dla klientów zewnętrznych
            

zmieniamy się dla Ciebie!

zmieniamy się dla Ciebie!

UM Skarzysko-Kamienna